Privacy beleid

ProDO neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze contactgegevens treft u hieronder aan:

CONTACTGEGEVENS:
ProDO
Euvelgunnerweg 25a
9723 CV Groningen
info@prodo.nl
www.prodo.nl
KVK 76882268

‍I. ALGEMEEN

Wij doen er van alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. ProDO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere (derde) partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als proDO zijn wij, waar van toepassing, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens bovenaan (en onderaan in de footer) deze pagina of via het contactformulier www.prodo.nl/contact.

II. GEGEVENSVERWERKING

Afhankelijk van het doel worden gegevens opgeslagen en verwerkt. Per groep betrokkenen staat omschreven welke gegevens op welke manier gebruikt worden.

1. Klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door proDO opgeslagen en /of verwerkt om de volgende doelstellingen te realiseren:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de vraag, opdracht en/of uitnodigingen etc.;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst tot opdracht, een ondertekende offerte, een inkoopopdracht of verzoek tot uitvoering dan wel een document met gelijke strekking.

Voor de genoemde doelstellingen kan proDO de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Titulatuur
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door proDO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst, opdracht of uitvoering en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Relaties

Onder relaties worden tenminste begrepen een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde in het algemeen. Persoonsgegevens van relaties worden door proDO verwerkt om u te informeren of voor gerichte contacten.

De grondslag voor het verkrijgen, opslaan en verwerken van deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.
Voor de benoemde doelstellingen kan proDO de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Titulatuur
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functietitel.

Uw persoonsgegevens worden door proDO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. Mocht u uit dit uitdrukkelijk niet wensen dan verzoeken wij u vriendelijk u verzoek tot verwijdering te versturen aan info@prodo.nl

III. Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan proDO geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van uitnodigingen.

Gegevens in verband met een bezoek aan onze website waaronder IP-adres kunt u nalezen in ons cookiebeleid.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarvan we niet weten dat er op een correcte manier omgesprongen wordt met uw persoonsgegevens. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

IV. Toestemming

ProDO verwerkt gegevens voor zover dit aangegeven is in de paragraaf ‘Gegevensverwerking’. De grondslag ofwel toestemming voor het opslaan, verwerken en gebruiken van deze gegevens is hier tevens beschreven. Voor alle overige verwerkingen vragen wij uw expliciete toestemming om uw gegevens op te slaan, te verwerken of te delen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

V. Beveiliging

ProDO neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens proDO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Bij proDO is elke partner geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen via info@prodo.nl.

VI. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt dit doen middels een email aan info@prodo.nl of via het contactformulier www.prodo.nl/contact.

Bij proDO maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over uw privacy rechten vindt u onder meer op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

VII. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

VIII. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juli 2022. ProDO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring wordt steeds op onze website www.prodo.nl geplaatst. Indien sprake van substantiële wijzigingen, die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.

VIIII. Vragen

Heeft u naar aanleiding van ons privacy beleid vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.

ProDO
Euvelgunnerweg 25a
9723 CV Groningen
info@prodo.nl