DISCLAIMER – ProDO

Onderstaande informatie betreft de disclaimer van www.prodo.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door proDO. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud proDO informatie op haar website aanbiedt.

De gegeven informatie op deze website (https://prodo.nl) zijn van algemene informatieve aard en kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten van personen (bijv. collega’s) die een bijdrage leveren aan deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u, als gebruiker, kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. U kan, als gebruiker, aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

ProDO behoudt zich het recht om de website zonder voorafgaande toestemming of aankondiging te wijzigen.


GEBRUIK VAN INFORMATIE

Deze website is niet bedoeld, en dient niet te worden beschouwd, als specifiek advies van welke aard dan ook. ProDO neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de verstrekte informatie op deze website. Toch kan niet gegarandeerd worden dat deze informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is, dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn.

ProDO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

ProDO behoudt zich het recht om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen. Zij zijn niet verplicht om deze informatie actueel te houden.


AANSPRAKELIJKHEID

ProDO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en compleetheid van de aangeboden informatie op deze website. Eventuele verwijzingen ((hyper)links) naar websites die niet door proDO worden onderhouden zijn alleen ter informatie voor de websitebezoeker opgenomen. Hoewel proDO de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid in acht neemt ten aanzien van verwijzingen naar sites van derden, kan proDO niet instaan voor de inhoud, de kwaliteit en/of het functioneren van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Een verwijzing naar een nieuws/persbericht, of site van een derde, impliceert niet dat proDO de inhoud daarvan onderschrijft.

ProDO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

ProDO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is toegestaan om de inhoud van de website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden onder de volgende voorwaarden:

  • Wanneer een naamsvermelding (van auteur & de maatschap ‘proDO’) wordt vermeldt
  • Het materiaal/werk niet voor commerciële  doeleinden wordt gebruikt
  • Het materiaal/werk niet wordt aangepast of op welke wijze dan ook wordt bewerkt

In elk ander geval is het niet toegestaan om de inhoud van de website (tekst, fotomateriaal of andere materialen) te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of op een andere manier openbaar te maken zonder dat proDO daar vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Al het fotomateriaal op deze website, inclusief nieuwsberichten, porfolio, zijn gecreëerd, aangeschaft of door proDO aangeschaft of rechtenvrij verkregen via website als Pixabay, Canva . Op alle teksten op deze website berust auteursrecht tenzij anders aangegeven.


Juli 2022
Deze disclaimer kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.